Wśród wielu osób, które chcą starać się o orzeczenie nieważności swojego małżeństwa lub już je otrzymały towarzyszy niepokój o status ich dzieci. Ich obawy są związane z skutkami otrzymania pozytywnego wyroku, a mianowicie z faktem, iż ich małżeństwo nie zaistniało jako ważnie zawarte. Podążając tym tokiem myślenia powstaje wiele pytań, czy potomstwo będzie uznawane jakby nie zostało zrodzone w małżeństwie, czy będzie uznawane jak z nieprawego pochodzenia?

Odpowiedzi na te pytania udziela prawodawca kościelny w  kan. 1137 KPK zgodnie, z którym za dzieci prawego pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego. Poprzez małżeństwo mniemane należy rozumieć małżeństwo nieważne jeśli zostało zawarte w dobrej wierze przez jedną przynajmniej ze stron, dopóki obydwie strony nie upewnią się o jego nieważności. 

Powyższe oznacza, że dziećmi prawego pochodzenia są:

1. dzieci poczęte przed zawarciem małżeństwa, a narodzone już w małżeństwie, także w sytuacji, gdy małżeństwo w przyszłości zostanie uznane za nieważnie zawarte.

2. dzieci poczęte i narodzone w małżeństwie, nawet gdy w przyszłości małżeństwo zostanie uznane za nieważnie zawarte.

3. dzieci poczęte w małżeństwie, jednakże urodzone po stwierdzeniu jego nieważności lub ustaniu życia małżeńskiego.