Czy strona pozwana musi brać udział w procesie o nieważność małżeństwa? Czy tzw. „rozwód kościelny” może zakończyć się za porozumieniem stron? Czy byli małżonkowie występujący ze skargą powodową wspólnie, mogą mieć jednego adwokata? 

Strona pozwana w procesie kanonicznym o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie nazywanym przez strony jako "rozwód kościelny", może zareagować w rożny sposób na złożoną skargę powodową. Może stawić się na wezwanie sądu i przedstawić swoje racje, nie przychylając się do wniosku strony powodowej lub zgadzając się z nią; może w ogóle nie odpowiedzieć na wezwanie; może odpowiedzieć (pisemnie lub stawiając się osobiście), że zdaje się na sprawiedliwość trybunału i nie zamierza brać udziału w procesie. Nawet „brak reakcji” na wezwanie, czyli zupełny brak odpowiedzi, jest także w pewnym sensie jakąś odpowiedzią, bowiem proces musi się toczyć dalej, a sędzia musi zająć stanowisko wobec takiej postawy strony pozwanej.

Sama nieobecność strony pozwanej nie tamuje więc toku rozpoznania sprawy, jednakże należy ją rozpatrywać z punktu widzenia techniki procesowej (jak prowadzić proces bez udziału jednego z małżonków), jak i oceny takiej nieobecności w merytorycznym rozstrzygnięciu sporu - jakie konsekwencje dowodowe można wyciągać z nieobecności, czy w takiej sytuacji należy uznać, że strona nieobecna zgadza się ze wszystkim, co twierdzi strona powodowa? Naszą rolą jako adwokatów kościelnych jest również pomoc w wyciągnięciu prawidłowych wniosków z zachowania strony pozwanej.  

Niejednokrotnie strona pozwana zgadza się ze stroną powodową, przynajmniej, co do większości podnoszonych okoliczności. Taka zgoda stron, co do nieważności małżeństwa nie jest jednak wystarczająca, by orzec nieważność małżeństwa i nawet w takiej sytuacji Sąd musi przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe w ramach zwykłego, pełnego procesu, w czym pomagają adwokaci z naszej kancelarii. Inaczej mówiąc nie jest możliwe przejście przez tzw. „rozwód kościelny za porozumieniem stron”, aczkolwiek takie porozumienie niejednokrotnie służy w dotarciu do prawdy obiektywnej o małżeństwie stron. Jeżeli strony są ze sobą zgodne, istnieje możliwość ich reprezentacji przez jednego, tego samego adwokata kościelnego. Taką możliwość dają nam bowiem przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.  

Adwokaci naszej Kancelarii reprezentują strony w procesach o nieważność małżeństwa przed sądami kościelnymi. Jeśli Twoje małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie, a chcesz się dowiedzieć, czy w Twojej sprawie występują przesłanki, skontaktuj się z nami!