Który Sąd jest właściwy do prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności mojego małżeństwa?

Zasadniczo w każdej diecezji powinien istnieć trybunał diecezjalny rozpatrujący sprawy o nieważność małżeństwa. W Polsce istnieje 39 sądów na 41 diecezji. Wyjątek stanowi diecezja warszawsko-praska dla której właściwym sądem jest Sąd Metropolitalny Warszawski oraz diecezja bielsko-żywiecka dla której kompetentnym sądem jest Sąd Metropolitalny w Krakowie.

W sprawach o nieważność małżeństwa właściwym sądem jest:

  1. Trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte,
  2. Trybunał miejsca, w którym jedna ze stron lub obie strony mają tymczasowe lub stałe zamieszkanie,
  3. Trybunał miejsca, na którego terenie należy zebrać większość dowodów.

Do którego Sądu należy wnieść skargę powodową, gdy kilka trybunałów jest kompetentnych do rozpatrzenia sprawy?

Co do zasady, wybór należy do strony wnoszącej skargę powodową. Jedynym zastrzeżeniem prawodawcy kościelnego przy wyborze kompetencji sądu do prowadzenia sprawy o nieważność małżeństwa jest kierowanie się zasadą bliskości pomiędzy sędzią i stronami. Nie stanowi to warunku koniecznego, dlatego żaden sąd nie może odmówić przyjęcia skargi powodowej jedynie ze względu na zasadę bliskości. Za zachowaniem powyższej zasady przemawiają jednak względy praktyczne, a tym samym usprawnienie i przyspieszenie procedury prowadzącej do rozpatrzenia sprawy o nieważność małżeństwa.

Co w sytuacji, gdy sprawa została wniesiona do niewłaściwego trybunału?

Sąd z urzędu jest zobligowany do zbadania swojej właściwości. Brak kompetencji trybunału do rozpatrzenia sprawy o nieważność małżeństwa skutkuje odrzuceniem skargi powodowej.

Zachęcamy Państwa do kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy przy ustaleniu kompetentnego Sądu w procesie o stwierdzenie nieważności Państwa małżeństwa.